หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

[ ทั้งหมด   20 ธ.ค. 2564   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
2 002 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
5 005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
6 006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
7 066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา อาคารจัยวัฒน์ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
8 067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30
2 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม โดมข้างศาลาการเปรียญ 20 ธ.ค. 2564 09.00 เป็นต้นไป
2 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม โดมข้างศาลาการเปรียญ 20 ธ.ค. 2564 09.00 เป็นต้นไป
3 071 การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 20 ธ.ค. 2564 09.00 เป็นต้นไป
4 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.30
5 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 015 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
2 016 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
3 017 การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
4 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ศาลาการเปรียญ 20 ธ.ค. 2564 13.00 เป็นต้นไป
5 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ศาลาการเปรียญ 20 ธ.ค. 2564 ต่อจาก ม.ต้น
6 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
7 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
8 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
9 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
2 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อาคารพระพรหมเวที ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
2 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อาคารพระพรหมเวที ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
3 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม โดมข้างศาลาการเปรียญ 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
4 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา อาคารจัยวัฒน์ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.00
5 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม โดมข้างศาลาการเปรียญ 20 ธ.ค. 2564 08.30-11.30
2 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา อาคารจัยวัฒน์ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.00
3 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 20 ธ.ค. 2564 08.30 เป็นต้นไป
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 20 ธ.ค. 2564 ต่อจาก ม.ต้น
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา อาคารจัยวัฒน์ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา อาคารจัยวัฒน์ ชั้น 2 20 ธ.ค. 2564 13.00-14.00
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 20 ธ.ค. 2564 09.00-10.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.