หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
1. พระมหาธวัชชัย คุณวีโรครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรพิธ โยธนามิครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนมไพร คำสีดาครูโรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ พรหมบุรมย์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
1. พระมหาธวัชชัย คุณวีโรครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรพิธ โยธนามิครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนมไพร คำสีดาครูโรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ พรหมบุรมย์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระมหาสมพงษ์ สุจิตฺโต (กะมุตะเสน)ครูโรงเรียนวัดโพธิสมภารประธานกรรมการ
2. พระมหาวุฒินันท์ กลฺยาณเมธีครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลรองประธานกรรมการ
3. พระรัตน์พร ปญฺญาวุฑฺโฒครูโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทานกรรมการ
4. นายสุริโย นิลภูผาครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระมหาสมพงษ์ สุจิตฺโต (กะมุตะเสน)ครูโรงเรียนวัดโพธิสมภารประธานกรรมการ
2. พระมหาวุฒินันท์ กลฺยาณเมธีครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลรองประธานกรรมการ
3. พระรัตน์พร ปญฺญาวุฑฺโฒครูโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทานกรรมการ
4. นายสุริโย นิลภูผาครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3
1. นางภัทฐิชา ม่วงเสาร์ครูโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาภรณ์ จันทร์อ่อนครูโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ แก้วอินทร์ครูโรงเรียนกมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวธันยพร สวดมนต์ครูโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
1. นางภัทฐิชา ม่วงเสาร์ครูโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาภรณ์ จันทร์อ่อนครูโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ แก้วอินทร์ครูโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวธันยพร สวดมนต์ครูโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ โคตรเพชรครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายธรัต สุวรรณศรีครูโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยารามรองประธานกรรมการ
3. นายนนธภัสส์ กุลตาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิกรรมการ
4. นางฉัตรชนก ถ้ำแก้วครูโรงเรียนเหล่าแมดวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมลอยครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิณ อาทิเวชครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุริตตา สณมะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6
1. พระปลัดวัฒนา วฑฺฒนปญฺโญรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทิพย์ ทิพย์ประพันธ์ครูโรงเรียนวัดโคเขตตารามรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกถาวร พันทะศรีครูโรงเรียนวัดโกเสยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
1. พระมหาพงษ์พิพัฒน์ ฐิตปุญฺโญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธนภูมิ พันบุรีครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
1. พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโกครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ นาบำรุงครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
1. พระครูอุดรสุนทรเขต .ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคเขตตารามประธานกรรมการ
2. พระมหาเกริกเกียรติ นิรุตฺติเมธีครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระมหาวีระกุล อคฺควํโสครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามประธานกรรมการ
2. พระมหาประสพชัย มหาปรกฺกโมครูโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนรองประธานกรรมการ
3. พระมหารัฐพงษ์ อภิวฑฺฒนเมธีครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญา จุลขันต์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระมหาวีระกุล อคฺควํโสครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามประธานกรรมการ
2. พระมหาประสพชัย มหาปรกฺกโมครูโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนรองประธานกรรมการ
3. พระมหารัฐพงษ์ อภิวฑฺฒนเมธีครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญา จุลขันต์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เศษถาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐสี ศรีจันทร์แก้วครูโรงเรียนวัดโคเขตตารามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรหมครูโรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ แสนแก้วครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐสี ศรีจันทร์แก้วครูโรงเรียนวัดโคเขตตารามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรหมครูโรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ แสนแก้วครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6
1. พระมหาธวัชชัย ปณฺฑิตเสวีครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมัดฒนา สารโพคาครูโรงเรียนสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ภาคภูมิครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสกรรมการ
4. นางภควดี สุรารักษ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6
1. พระอภิวุฒิ ภูริวฑฺฒโนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามประธานกรรมการ
2. นายสุวิชัย หงษ์มืดครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรา เหมพลชมครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาสประธานกรรมการ
2. พระมหาสายัณ ติกฺขปญฺโญครูโรงเรียนวัดโกเสยเขตรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศพูล ศีลอริยะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ อุสาหะวงศ์ครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาสประธานกรรมการ
2. พระมหาสายัณ ติกฺขปญฺโญครูโรงเรียนวัดโกเสยเขตรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศพูล ศีลอริยะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ อุสาหะวงศ์ครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6
1. นายธีระวิทย์ ยาทองไชยครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ฤทธิ์เสนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.