หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พระโสภณพุทธิธาดา รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 พระครูรัตโนภาส รักษาการรองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 พระเมธีปริยัติธาดา รักษาการรองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 ว่าที่ ร.ต.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี กรรมการอำนวยการ
5 นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย กรรมการอำนวยการ
6 นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร กรรมการอำนวยการ
7 นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการอำนวยการ
8 - ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ทุกรูป กรรมการอำนวยการ
9 - ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ทุกรูป กรรมการอำนวยการ
10 พระครูสุภกิจโกศล เลขานุการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
11 พระครูสุภกิจโกศล เลขานุการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
12 นายอภินนท์ ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
13 นางสาวสุวรีย์ ทาสุวรรณ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นายสัญญา ลิธรรมมา ผู้อำนวยการ สนง.กศน.อำเภอชุมตาบง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นายอำนวย กุผาลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส กรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นายพูลสวัสดิ์ แสงรุ่ง ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นายธีรวิทย์ ยาทองไชย ครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม กรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นายณัฏฐชัย แมนไธสงค์ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายคำใส พิมเสน เจ้าหน้าที่ เขต 8 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายวัฒนชัย ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
21 นายวิทวัฒน์ บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
22 นางสาวชฬิตา สว่างพิทักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
23 พระครูสังฆรักษ์ขวัญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม หัวหน้าสนามสอบ
24 พระครูวิจิตรธรรมประสุต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี หัวหน้าสนามสอบ
25 พระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตสํวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา หัวหน้าสนามสอบ
26 พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ ผู้จัดการโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา หัวหน้าสนามสอบ
27 พระโสภณพุทธิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม หัวหน้าสนามสอบ
28 นางสาวสุวรีย์ ทาสุวรรณ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการกลาง
29 นางสาวชฬิตา สว่างพิทักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการกลาง
30 นายวิทวัฒน์ บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการกลาง
31 นายอภินนท์ ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการกลาง
32 นายวัฒนชัย ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการกลาง
33 พระจรูญ ชิตวฑฺฒโน การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี และตอบปัญหาวิชาศิลปะ กรรมการคุมห้องสอบ
34 นางนวยนาท วิจารณรงค์ การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท และตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ กรรมการคุมห้องสอบ
35 นางสาวบงกชกร แก้วมาก การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก และตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการคุมห้องสอบ
36 นายอรัญ คำอำ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี และวิชาภาษาไทย กรรมการคุมห้องสอบ
37 พระครูปริยัติโสภณกิจ การแข่งขันการเขียนเรียงความ และตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการคุมห้องสอบ
38 พระมหาพงษ์หิรัณย์ ปุญญกาโม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย และตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการคุมห้องสอบ
39 พระมหาอำพล อธิปัญโญ การแข่งขันแต่งกลอนสด และตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการคุมห้องสอบ
40 นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาสุขศึกษา พลศึกษา กรรมการคุมห้องสอบ
41 พระครูอภินันท์มงคลธรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความ และตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการคุมห้องสอบ
42 พระมหาคำตัน คมฺภีรปฺญโญ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย และตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการคุมห้องสอบ
43 นางพรรณภัทร์ คำบึงกลาง การแข่งขันแต่งกลอนสด และตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา กรรมการคุมห้องสอบ
44 นางสาวรัศมี เลิศไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาสุขศึกษา พลศึกษา กรรมการคุมห้องสอบ
45 นายสิริโรจน์ โอดหมั่น การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ และวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการคุมห้องสอบ
46 นายเกรียงศักดิ์ สิงห์เดช การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ และวิชาภาษาไทย กรรมการคุมห้องสอบ
47 นายปองคุณ ทุมโยมา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี กรรมการคุมห้องสอบ
48 นางสาววันเพ็ญ บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม ผู้ประสานงานสนามสอบ
49 นายอำนวย กุผาลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส ผู้ประสานงานสนามสอบ
50 นางสาวรัศมี เลิศไทย ครูโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบ
51 ดร.สายันต์ ผงพิลา ครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ผู้ประสานงานสนามสอบ
52 นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ผู้ประสานงานสนามสอบ
53 นายวัฒนชัย ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนศึกษา ประธานกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
54 นายวิทวัฒน์ บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา รองประธานกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
55 นางสาววิลัยพร กาญบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
56 นายสุริยา ปะกายสี ครูโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
57 สิบเอกถาวร พันทะศรี ครูโรงเรียนวัดโกเสยเขต กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
58 นางพิระยา ประวันไหว้ ครูโรงเรียนวัดศรีสะอาด กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
59 นางสาวสุวรีย์ ทาสุวรรณ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
60 นางสาวชฬิตา สว่างพิทักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและเลขานุการรับ-ส่งข้อสอบ บันทึกคะแนน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน
61 นายอภินนท์ ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
62 นายสัญญา ลิธรรมมา ผู้อำนวยการ สนง.กศน.อำเภอชุมตาบง รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
63 นายกฤษณพงษ์ วิวาห์สุข ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
64 นายอุดมทรัพย์ พุทธโคตร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
65 นายภาณุ บงบุตร ครูโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
66 นายนพดล ราชเดช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
67 นางสาวสุภาณี ปัททุมมี ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
68 นางสาวพณิดา เตชะผล ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
69 นางสาวสุริตตา สณนะ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่
70 พระมหาบัณฑิต อคฺคธมฺโม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-461152 www.debeight.org ออนไลน์ :
Copyright © 2012-2014 All right reserved.