แบบประเมินโครงการ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
วันอังคาร ที่ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 11:46 น.