สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จังหวัดหนองคาย

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรจักรพรรดิ์  แก่นดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรจักรภัทร  ศรีสหัสศวรรษ
 
1. นายสันติ  แก้วกาหลง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรขจรยศ  ชายเพ็ชร
 
1. นายอรรถพล  พุทธจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรวีระพล  แสนทำพล
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มาลาอบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรธีระพล  นิลแก้ว
 
1. พระมหาพงษ์พิพัฒน์  บุญประกอบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรณภัทร  วงษณรัตน์
 
1. พระอธิการสะหะ  สิริปุญโญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรวรเชษฐ์  เทพศิลา
 
1. นายมัดฒนา  สารโพคา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรนราธร  ขำคล้า
 
1. นายอาทิตย์  ชินพร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรนิมิต  นาคคง
 
1. นายสวัสดิ์  อุ่นเที่ยว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรรัฐภูมิ  อาจปรุ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรต้อม  วงศ์ดารา
 
1. นางพรรณภัทร์  คำบึงกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรศุภณัฐ  ฉลวยงาม
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรมนตรี  พนาชมไพร
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 57.5 ชมเชย 14 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรวีระพงษ์  ผลวิชัย
 
1. นายเพชร  ค้าขาย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 53 ชมเชย 15 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรณัฐวุฒิ  กำพุฒ
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรกิตติพัฒน์  สากล
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. พระอนุสรณ์  มหิสนันท์
 
1. พระมหาวัฒนะชัย  ชยวฑฺฒโน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรเอกรัฐ   หิรัญอร
 
1. นายประเสริฐ  พิมพ์จันทร์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระเอกวิทย์  จำปากรณ์
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. พระบุญชู  วาระสิทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสนนนท์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 57.5 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรณัฐพงษ์  กันหา
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. พระกฤษณะพงษ์  ผลทิพย์
 
1. นางสุกัญญา  เคางาม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรภูวดล  ภูมิสันทัด
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรนพรัตน์  อุนารักษ์
 
1. พระมหาภัคภูมิ  สุมโน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรธีระพงษ์  ชานุบาล
 
1. นายอรรถพล  พุทธจง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรนฤพล  ปุวิชา
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีกุลวงษ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรธนชัย  อ่อนทุม
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรณัฐวุฒิ   อึ้งชัยเจริญ
 
1. พระครูวิชิตชัยโสภณ  เนาวนิตย์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรไกรสิทธิ์  นาจันทัด
 
1. นายมนตรี   ปวงสุข
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรชวิศ  โคตรสาลี
 
1. นางสาวบงกชกร  แก้วมาก
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรศรณ์  บุรีแสง
 
1. นางสาวพิกุลทอง  กุลบุตร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรนพวัฒน์  นันทโคตร
 
1. นายอาทิตย์  ชินพร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 11 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรกิตติพัฒน์  เชื้อคำฮด
 
1. นายบุญจันทร์  ลุนทอง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรศักดิ์ดา   ทองพันธ์
 
1. พระครูพิพัฒน์รัตนปัญญา  ศรีคำม่วม
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรอรรถชัย  พิลึกเรือง
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 14 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรภูวนัย  แก้วตึ่ง
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มาลาอบ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรภูริ  ประกาภา
 
1. นางสาวธัญญา  จุลขันต์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 57 ชมเชย 16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรชาคริต  สุระเสียง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 56.6 ชมเชย 17 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 1. สามเณรวีรภัทร  ทำกันหา
 
1. นายโยทิน  โสไสยันต์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 56.6 ชมเชย 17 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. พระสังเวียน  อำนัดมาตย์
 
1. พระธัญพิสิษฐ์  พรมะณา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 56.6 ชมเชย 17 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวรวิทย์  ภูมิสัตย์
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 51.6 ชมเชย 20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรกรวิชญ์  ก้านคำ
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทะเบี้ยว
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 50 ชมเชย 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรนาวิน  สวนมอญ
 
1. นางสาวเดือนนพัทธ์  แก้วภูบาล
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรปัณณธร  ธาตุวิสัย
 
1. พระมหาธีรพงษ์  สุเมโธ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 46.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรศิริโรจน์  วงค์สว่าง
 
1. นายวารุจน์  สุทธิบุญ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 46.3 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรธีรธรรม  ขันสีลา
 
1. นายเพชร  ค้าขาย
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 44.3 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรโชคชัย  ยาและ
 
1. พระอภิวุฒิ   ภูริวฑฺฒโน
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 44.3 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรสนธยา  แพงทุย
 
1. นางสาวเพ็ญโสภา  จันทร์มาลา
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธาวิน  เยาวนนันท์
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรญาณวรุตม์  วันโย
 
1. พระสมบัตร  ญาณสมฺปนฺโน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรโชติพิพัฒน์  ทัศกร
 
1. พระมหาวุฒินันท์  กลฺยาณเมธี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรก่อเกียรติ  นาคเพชร
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรรัชชานนท์  สุทนต์
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรเสกสรรค์  อุดปัญจา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสนนนท์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 56.6 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. พระสง่า  แก้วเคน
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 43.3 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรศราวุฒิ  ศรีบุรินทร์
 
1. พระอภิวุฒิ   ภูริวฑฺฒโน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรทนงศักดิ์   สีเเดด
 
1. พระครูพิพัฒน์รัตนปัญญา  ศรีคำม่วม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรประพันพงษ์  จันทร์เขียว
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรจักรพรรดิ์  สุสาระโพธิ์
 
1. พระมหาธีรพงษ์  สุเมโธ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรพัชรพล  นิละปะกะ
 
1. นายพนมไพร  คำสีดา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. พระสมฤทัย  พิมพ์แย้ม
 
1. นางนวยนาท  วิจารณรงค์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 28.3 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวีระวัฒน์  กันหา
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรพนมรุ้ง  บุตรแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  พิมพ์จันทร์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรปวริศ  ศรีคลัง
 
1. พระสมบัตร  ญาณสมฺปนฺโน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรภาคิน  บุญสว่าง
 
1. นางพิระยา  ประวันไหว้
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. เด็กชายคุณานนท์  คุณศักดิ์
 
1. พระมหาวุฒินันท์   กลฺยาณเมธี
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรภานุวัฒน์  ทุมรินทร์
 
1. นางสาวพิกุลทอง  กุลบุตร
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรธีรพัทธ์  ลุนกา
 
1. นายพนมไพร  คำสีดา
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรอนุชาติ  สายคำ
 
1. นายวารุจน์  สุทธิบุญ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธิติสรร  แสนสวาท
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มาลาอบ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรกัมปนาท  ภูกาบทอง
 
1. นางสาวเกลวรินทร์  ประภาศรี
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรภานุกรณ์  บุตรอินทร์
 
1. พระครูพิสิฐธรรมภาณ   ปิยภาณี
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรธีรภัทร  บัวทะราช
 
1. นางสาวเพ็ญโสภา  จันทร์มาลา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรจักรกฤษ  สารผล
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรกิตตินันท์  ศรีนะรา
 
1. นางพรรณภัทร์  คำบึงกลาง
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรธีระพงษ์  จันทร์ดม
 
1. นายอรรถพล  พุทธจง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรธนาดุล  มงคลสวัสดิ์
 
1. นายอาทิตย์  ชินพร
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรผดุงศักดิ์  ชนิดชน
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรศิรชัช  โคตาตรี
 
1. นายสวัสดิ์  อุ่นเที่ยว
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรเอกรินทร์  สมพร
 
1. นายธนภูมิ  พันบุรี
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรอภินันท์  ศิรวราพันธ์กุล
 
1. นายมัดฒนา  สารโพคา
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรเฉลิมชัย  ครวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญโสภา  จันทร์มาลา
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรปาณวัฒน์  วงค์บุตรศรี
 
1. นายประเสริฐ  พิมพ์จันทร์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรรัชชานนท์  บุราณชา
 
1. นายอุดมทรัพย์  พุทธโคตร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรวีระพันธ์  อังคะพนมไพร
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรพสุนันท์  สมศรี
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรณัฐพงษ์  ศรีระบาล
 
1. นายพนมไพร  คำสีดา
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรนนทะชัย  สุขเกิด
 
1. นายธนภูมิ  พันบุรี
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรศาสดา  เดชฤทธิ์
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรถิรพิทย์  พิศอ่อน
 
1. นายวารุจน์  สุทธิบุญ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรธีรภัทร  อนุราช
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีกุลวงษ์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรธนยศ  ศรีจูม
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรวีรชัย  บุญเรือง
 
1. นายเอกรัฐ  สุนทรชัย
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรสุพิชญพงษ์  แสงมณี
 
1. นายบุญจันทร์  ลุนทอง
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรทศพร  อำนัดมาตย์
 
1. พระธัญพิสิษฐ์  พรมะณา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรเกียรติศักดิ์  นำสงค์
 
1. นางขวัญหทัย  คำมาติง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรศุภกฤต  เทพชมภู
 
1. พระครูพิพัฒน์รัตนปัญญา  ศรีคำม่วม
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรปุณยวัฒน์  สายโรจน์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรเศรษฐบุตร  นาแพงรัตน์
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  เนาวะราช
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรธนากร  บุญส่ง
 
1. นายอุดมทรัพย์    พุทธโคตร
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรอชิตะ  ฤทธิ์ละคร
 
1. พระครูสันติวรกิจ  พันธ์ในนนท์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรศรัญญู  อินทะนุพัฒ
 
1. นางสาวอภิญญา  สมประสงค์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรสิทธิโชค  โพธิ์ปัสสา
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรกิตติ  ศิลารัตน์
 
1. นางสาวเกลวรินทร์  ประภาศรี
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรสกาย  โสดาพิลา
 
1. นางพรรณภัทร์  คำบึงกลาง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรณัฐพงษ์  โสภาค
 
1. พระสมบัตร  ญาณสมฺปนฺโน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรเปรม  แสนจันทร์
 
1. พระมหาก้องไพร  สาคโร
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรพัฒนพงษ์  จำปี
 
1. พระครูชินวรวิวัฒน์   ชินวโร
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. พระศรีชน   มีลาดคำ
 
1. นางฉัตรชนก  ถ้ำแก้ว
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรอนุพัฒน์   นาสำแดง
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มาลาอบ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรธีรภัทร  บุสมงคล
 
1. พระมหาไกรวิทย์  โกวิโท
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรถิรวัฒน์  ภูมี
 
1. นายองอาจ  ศรีชมภู
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรธนพล  แสนทูล
 
1. นายอรรถพล  พุทธจง
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรศักดิ์ดิธัช   แววศรี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสนนนท์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรเกาะเฮง  ล๊ก
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรอภินันท์  สั่งสอน
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรปุญพัฒน์  วรพัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสนนนท์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรอรุณศักดิ์  ชาติไหม
 
1. นายอุดมทรัพย์  พุทธโคตร
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรธนากรณ์  จะสูงเนิน
 
1. นางสาวพิกุลทอง  กุลบุตร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรคีตภัทร  อินทะนิล
 
1. พระมหาธีรพงษ์  สุเมโธ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรเฟื่องเดช  พัฒนพรหมณ์
 
1. นางขวัญหทัย  คำมาติง
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรณัชพล  กุดพรมมา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรพุฒิพงศ์  อ่อนจันทร์
 
1. พระภาณุพงษ์  นาคม
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรธรานนท์  นามหา
 
1. พระสมบัตร  ญาณสมฺปนฺโน
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรพรไท  อินธิแสง
 
1. นางสาวฉัตรปวีณ์  แสนไชย
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรเมธี  เบ็ญหมูด
 
1. นางสาวธัญญา  จุลขันต์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรอนุวัฒน์  บุญรักษา
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรพิพัฒน์พงษ์  ลีเอาะ
 
1. นายวชิรญา  ศรีบุญเรือง
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรณัฐภัทร  บุญรินทร์
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรอุดมศักดิ์   ตะกะศิลา
 
1. นายประเสริฐ  พิมพ์จันทร์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรเอกรัตน์  หมายชัย
 
1. พระครูปิยสีลานุวัตร  ศรีสว่าง
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธีรภัทร  ภูวิชัย
 
1. นางสาวพุทธิตา  คฤหัส
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. พระสมภาร  คำขำ
 
1. พระครูสันติวรกิจ  พันธ์ในนนท์
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรทินกฤต  รุปศรี
 
1. นางจีรภา  เรืองประเสริฐ
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรนนท์ทกร   แสนละมุล
 
1. พระมหาเกริกเกียรติ  นิรุตฺติเมธี
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 1. สามเณรปิติภัทร  ประภาสะโนบล
 
1. นายวัฒนา  หาญปา
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรพีรพงศ์  ดุงจำปา
 
1. นายนเรศน์  โบรานินทร์
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. สามเณรจิรพันธ์  สมีดี
 
1. นายวุฒิพล  จังพล
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรมาฆ  วงษ์ไชย
 
1. นางสาวเนตรนภา   เทพบุรี
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรปิยะ  อินทรบุตร
 
1. นายกฤษณะ  เบาะพรม
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรธีระพล  หระเสริฐ
 
1. พระใบฎีกาทศพล  กิตติโก
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรอินทัด  ไพศิริรัตนกุล
 
1. นางสาวรำไพร  แววศรี
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรศุภณัฐ  ภูละมูล
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรณัฐวี  เหมมูล
 
1. นางสาวศิริกัลยา  องอาจ
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรณัฎฐกฤตา  พุทธา
 
1. นายปรัชญา  หัตถกร
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรนครินทร์  กากี
 
1. นายพิมพ์รัฐกร  พิมพ์ชินศรี
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรกานตพงศ์  พร้อมมูล
 
1. นางสาวสุภัทรา  บุญคำ
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรภาสวุฒิ  ทับทิมแสง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์หาจักร
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธีรวัช  แก้วดวงชัย
 
1. นางสาวปฐมาวัลย์  ปัดชาสี
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรบัญชา  พรมพิลา
 
1. พระมหาบรรทม  อุตฺตโม
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรพัทธพล  รอดลอยทรัพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  เพชรนาดี
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรธนาวัฒน์  บาตรเต็มดี
 
1. นายประมวล  ลีละออ
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรพชรพล  ยอดหานาม
 
1. นางสาวอนุรักษ์  สุนะเทพ
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรจิรายุ  ภูผาลี
 
1. นายสุวรรณธร  สมสาย
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรศุภวิชญ์  มะละ
 
1. นายสัญญา  หาญกุล
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรตรีทเศศ  บังพงชน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   ศรีดารักษ์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรสหฤทธิ์  เพียรการ
 
1. พระครูสุตวาปีพิทักษ์  อิทธิจักร
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรอภิสิทธิ์  ฮาบพนม
 
1. นางสาวจินตนา  ลีทอง
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรพิทักษ์ภณ  สุวรรณพรม
 
1. พระวิทูล  สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ)
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรธาวิน  ใบมณฑา
 
1. นางสาวสุธิดา  นาโสก
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรรัฐภูมิ  ภูมิมิตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  ดีขันธ์
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรพงศกร  ยะคำศรี
 
1. นายอนันต์  เพริศแก้ว
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรวรรณกร  มีแวว
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  แสนแก้ว
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรไกรวิชญ์  บุตมี
 
1. พระครูสุตวาปีพิทักษ์  อิทธิจักร
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรกฤษฎา  บุดดา
 
1. นายพรภวิษย์   ชาแพน
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรจิตพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางจีรภา  เรืองประเสริฐ
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรพัฒนาการ  เขื่อนอำคา
 
1. นายอนันต์  เพริศแก้ว
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรธนพล  พรมภา
 
1. นางสาวจินตนา  ลีทอง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรศุภณัฐ  ไวยคำ
 
1. นางสาวสุภัทรา  บุญคำ
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรศุภกร  ชารีศรี
 
1. พระมงคล  เขมปญฺโญ
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรนิรัช  สาริบุตร
 
1. นางสาวรำไพร  แววศรี
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรจิรศักดิ์  แก้วกาหลง
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. สามเณรนที  ต้นกันยา
 
1. นายวุฒิพล  จังพล
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรพีรภัทร  ธรรมราช
 
1. นางสาวปฐมาวัลย์  ปัดชาสี
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรธนศักดิ์  หมู่ศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  เพชรนาดี
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรธงชัย  ดาหอม
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   ศรีดารักษ์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรอานันดร  ดวงดี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  แสนแก้ว
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรชัยพัทธ์  เงาะเศษ
 
1. นายศุภชัย  สุนารักษ์
 
179 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรฉัตรมงคล   พลเทพ
2. สามเณรนิกร   มาตวังแสง
3. สามเณรศักรินทร์  สีกวนชา
 
1. นายสิรภพ   โครตเพชร
 
180 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรธีรศักดิ์  ศรีลารักษ์
2. สามเณรภูชลธิศฑ์  ตรงธิ
3. สามเณรศุภฤกษ์  สุคนธรังสี
 
1. นายชะนะวงค์  ดอกรัง
 
181 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรคุณานนต์  ธงศรี
2. สามเณรนพรัตน์  แร่จันทร์
3. สามเณรเทพพิทักษ์  ชัยเวียง
 
1. นายปรีชา  ดวงศรี
 
182 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรพรประเสริฐ  พุ่มจันทร์
2. สามเณรวีระภาพ  สาริมาตย์
3. สามเณรวีระศักดิ์  พระสลัก
 
1. นางสาวช่อฤดี  โหงษา
 
183 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรณัฐภูมิ  เจริญวงศ์
2. สามเณรธนวัฒน์  ศรีสว่าง
3. สามเณรอชิตพล  อินบุญญา
 
1. นางสุธิดา  ฤทธิรักษา
 
184 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวรัญญู  กินรี
2. สามเณรวัฒนา  อุปฮาด
3. สามเณรอารักษ์  พลเสน
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  บุผาแดง
 
185 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. พระธนากร  สุมังคะโล
2. สามเณรศราวุธ  คำพิฑูรย์
3. สามเณรเมธี  ตาลพรศรี
 
1. พระครูอุดมสิริวัตร  (เรลอย)
 
186 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรธีระวัฒน์  ยิ้มสมาน
2. สามเณรพงษ์กร  อุฒิสาร
3. สามเณรวิชัย  มุงธิสาร
 
1. นางสาวขวัญชนก  กุลอัก
 
187 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.95 เงิน 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธนพงษ์   สิมพา
2. สามเณรปัญญาวุฒิ  พรมชาติ
3. สามเณรอภิสิทธิ์  คำควร
 
1. นายมารุต  รัตนคุณ
 
188 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรจิตรกานต์  อินธิจักร
2. สามเณรนันทกร  ศิริเมือง
3. สามเณรพงศ์พิเชษฐ์  ไร่เขือ
 
1. พระครูอุดมธรรมานุกิจ  บัวทะราช
 
189 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรทศพล  บาลลา
2. สามเณรวรภัทร  มะลิ
3. สามเณรอนุทัย  ศรีทองหลาง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งคำปั้ง
 
190 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรณรงค์เดช  ขวาไชยวี
2. สามเณรศิริชัย  พุ่มมั่น
3. สามเณรแสงชัย  นีอำมาตย์
 
1. นางสาววันทีนี  จำวงศ์ลา
 
191 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรชัยวัฒน์  คำติบ
2. สามเณรมงคล  สีดาพา
 
1. พระบดินทร์  สุจิตโต
 
192 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรวสันต์  อินลวง
2. สามเณรศุภทิน  เพ็ญสุวรรณ
 
1. นายพิทักษ์  นพคุณ
 
193 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรจักรกฤษ  สืบหาแก้ว
2. สามเณรตะวัน  รุณจักร
 
1. นายชะนะวงค์  ดอกรัง
 
194 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรปฏิภาณ  ทองอันตัง
2. สามเณรอัครเดช  พัฒนสาร
 
1. นายสังวร  ตะวังทัน
 
195 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรสุภาวัช  อยู่ดีเสมอ
2. สามเณรเกษมศักดิ์  ราชนแพน
 
1. นายกรณพัฒน์  ฤทธิ์เสน
 
196 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. พระกรกช  ศรีมูลตรี
2. สามเณรประเสริฐศักดิ์  ศิริตัน
 
1. พระครูอุดร  สุนทรเขต
 
197 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรจีรพงษ์  สายทอง
2. สามเณรวรวุฒิ  บุญยอด
 
1. นายปองคุณ  ทุมโยมา
 
198 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรกิตติวัฒน์  สิงห์ชมภู
 
1. นางหฤทัย  พุทธจง
 
199 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรมนตรี  สัพโส
 
1. นางสาวละมุล  ปากดีหวาน
 
200 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรณัฐวัตร  ศรีระบาล
 
1. พระมหาชัชวาลย์  ชยาวุฑโฒ
 
201 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรเมธา  สมสนุก
 
1. นางสาวกมลชนก  สมสนุก
 
202 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรสุริยะ  บุญเชี่ยว
 
1. นางสาวนลินทิพย์  นรินทร์
 
203 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรจิตรเทพ   วารินทร
 
1. นายภาณุพงศ์   หล่าบรรเทา
 
204 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรบุญญฤทธิ์  ตาลอำไพ
 
1. นายธีระวิทย์  ยาทองไชย
 
205 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรพงศธร  กุศลมานิตย์
 
1. นางสาวมณฑิรา  สมประสงค์
 
206 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรวีระ  แดนเขต
 
1. นายสิรภพ   โครตเพชร
 
207 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรอธิวัฒน์  ศรีวาลี
 
1. พระใบฎีกาทศพล  กิตติโก
 
208 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรณัฐวุฒิ  คำพิทักษ์
 
1. พระวิทูล  สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ)
 
209 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรณัฐภพ  สารมะโน
 
1. นายปรีชา  ดวงศรี
 
210 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรทัตพงษ์  ขันอาษา
 
1. พระครูอุดมธรรมานุกิจ  บัวทะราช
 
211 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรอรรถพร  หมู่มาก
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ผาวงษ์
 
212 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรวัชรพล  พรหมมา
 
1. นายสุวรรณธร  สมสาย
 
213 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. พระทินกร  วังพรม
 
1. พระครูอุดมสิริวัตร  (เรลอย)
 
214 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรชัยมงคล  ศิหิรัญ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ป้อมลอย
 
215 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรชยากร  ชัยพรม
 
1. นายชะนะวงค์  ดอกรัง
 
216 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรวีระพงษ์  สมบุตร
 
1. นายอักษร  แสงเสนาะ
 
217 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรณรงค์เดช  ศรีนุกุล
 
1. นายพิมพ์รัฐกร  พิมพ์ชินศรี
 
218 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรกิตติวัชร  เพียรักษา
 
1. นางสาวนงค์นภา  จำปาเรือง
 
219 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรขวัญพจน์  ผาจันดา
 
1. พระครูสุจิตชัยธำรง  บัววิชัย
 
220 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรธีรศักดิ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวพณิดา  เตชะผล
 
221 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรภัสกร  ไพรสนธิ์
 
1. นายสุรินทร์  เรืองประเสริฐ
 
222 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรศราวุธ  ภูมิศรีแก้ว
 
1. นายมนตรี  ปัตถาวะโร
 
223 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรวิทวัส  ไชยมี
 
1. นางสาวสุธิดา  ฤทธิรักษา
 
224 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรอนุชา  บัวแก้ว
 
1. นายภาณุ  บงบุตร
 
225 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรศุภกิจ  จำปา
 
1. นายมัดฒนา  สารโพคา
 
226 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ  วาระวาส
 
1. นายธเณศพูล  ศีลอริยะ
 
227 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. สามเณรศุภกร  ไชยประทุม
 
1. นายศราวุธ  ภารสวัสดิ์
 
228 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรพัทธดนย์  สุรินราช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งคำปั้ง
 
229 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. พระทองทิพย์  สีลาพุฒ
 
1. นางฉัตรชนก  ถ้ำแก้ว
 
230 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรธีรภัทร  ควรคำ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  บุผาแดง
 
231 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรเดชฤทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพรพิณ  อาทิเวช
 
232 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรธนชิต  โคตรปัดถา
 
1. พระมหาเจนภพ  ปภาโส
 
233 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรธนพนธ์  ทวีโชติ
 
1. พระครูอุดมธรรมานุกิจ  บัวทะราช
 
234 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรศิวกร  แซ่ลิ้ม
 
1. นายมารุต  รัตนคุณ
 
235 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรกรวิชญ์  เชิดชัยภูมิ
 
1. นายศุภชัย  สุนารักษ์
 
236 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรสกุลมงคล  กาสี
 
1. นางสาวกมลชนก  สมสนุก
 
237 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรพัชรพล  สามาทอง
 
1. นายมนตรี  ปัตถาวะโร
 
238 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรธานี  ศรัคันธะรักษ์
 
1. นายอักษร  แสงเสนาะ
 
239 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรนันทไชย  กองอ่อนสี
 
1. นายสุรินทร์  เรืองประเสริฐ
 
240 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. พระวรวุฒิ  กิจเกวียน
 
1. พระอธิการสะหะ  สิริปุญโญ
 
241 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรนพรัตน์  วังพรม
 
1. นายองอาจ  สาวรีย์
 
242 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรอนุศักดิ์  นนท์คำวงค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ป้อมลอย
 
243 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรเนติพงษ์  แก้ววงษา
 
1. นางสาววันทีนี  จำวงศ์ลา
 
244 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรอนุรักษ์  อุตรนคร
 
1. นางสาวนลินทิพย์  นรินทร์
 
245 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรภูวดล  แต่งก่ำ
 
1. นางสาวพณิดา  เตชะผล
 
246 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรสาคร  เข็มใคร
 
1. นางสาวขวัญชนก  กุลอัก
 
247 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรเนมิราช  สายทองสด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งคำปั้ง
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. พระปภัทรนันท์  ศรีเจริญชัยสิทธิ์
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรกิตติวัฒน์  บัวระภา
 
1. พระวิระศักดิ์  วีรสกฺโก
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระวงเดือน  สีทวนฐาน
 
1. พระครูอุดมธีรธรรม  กงณะ
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรธีรภัทร  สิงห์ขาม
 
1. พระมหาสมประสงค์  สุมโน
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรกิตตกร  พรมศรี
 
1. พระมหาไกรวิทย์  โกวิโท
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 57.5 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวชิรวิชญ์  สีหะวงษ์
 
1. พระมหาอภิสิทธิ์  ภูริปญฺโญ
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 57.5 ชมเชย 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรตาม  วงศ์หาจักร
 
1. พระบดินทร์  สุจิตโต
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 55 ชมเชย 8 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรต้นกล้า  บัวสะตา
 
1. พระมหาประดุง   สมาหิโต
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 55 ชมเชย 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรพีรพัฒน์  คิดโสดา
 
1. นายภาณุพงศ์  หล่าบรรเทา
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 52.5 ชมเชย 10 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรภาคภูมิ  วรรณสนธิ์
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 52.5 ชมเชย 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรสายชล  แคเขียว
 
1. พระครูวินัยธรนิติภูมิ  ธมฺมธโร
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 50 ชมเชย 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรณัฐพร  เพ็ญสวรรค์
 
1. พระขจรศักดิ์  อติภทฺโท
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรธนากร  พังแสงสุ
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรวุฒิไกร  มนตรีนอก
 
1. นายสุภาพ  นาบำรุง
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรเสกสรรค์  เดชงาม
 
1. พระครูวิชิตชัยโสภณ  เนาวนิตย์
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรธนพนธ์  พันธ์พงษ์
 
1. พระมหาอาทิตย์  อตฺถกาโร
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรธีระศักดิ์  ฮาบพนม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรพุทธิโชค  พันธ์ชมภู
 
1. พระครูสุวรรณจันทสาร  เมฆวัน
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรนันทวัฒน์  เชื้อคุณะ
 
1. พระมหาวุฒินันท์  กลฺยาณเมธี
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. พระบวร  ภานุรักษ์
 
1. พระธัญพิสิษฐ์  พรมะณา
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรยอดชาย  พิมพาแสง
 
1. พระครูสุตปัญญาภิรม  โนนสง่า
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรวีระพงศ์  ปัญญาหาร
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรกรกช  แก้วกาหลง
 
1. พระครูสุจิตชัยวัฒน์  .
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. พระชัยเดช  อธิปญฺโญ
 
1. พระอธิการพุทธพัฒน์  พุทฺธสโร
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรอเนชา  กุลฉวะ
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรเจริญชัย  ศรีชนะ
 
1. พระมหาวิทูล  สิริธโร
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรอภิสร  หล่อนสิ่ว
 
1. พระขจรศักดิ์  อติภทฺโท
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธรรมธร  สุนทรวงษ์
 
1. นายสุภาพ  นาบำรุง
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรอดิศร  แสงหาชัย
 
1. พระครูวิชิตชัยโสภณ  เนาวนิตย์
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 50 ชมเชย 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรธนะดี  เตตะมะ
 
1. นายสมปอง  กระชิพันธ์
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรธนากร   นรศาสตร์
 
1. พระกฤษฎา  ปญฺญาวโร
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรณัฐสิทธิ์  โคตรวงศ์
 
1. พระอภิวุฒิ  วงษา
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรอภิสิทธิ์  ศรีวิชัย
 
1. พระมหานันทวัฒน์  กนฺตสาโร
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรเอกพันธ์  สาเกตุ
 
1. พระมหาประดุง   สมาหิโต
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรศักดิ์ดา  ปัตตายะโส
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระธีรสิทธิ์  พระนิชดี
 
1. พระครูสถิตสีลคุณ  ทับทองหลาง
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรกันยา  บุษบา
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรวินัย  ยอดแก้ว
 
1. นายสุภาพ  นาบำรุง
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระวรพิณ  ไชยเพชร
 
1. พระครูอุดมธีรธรรม  กงณะ
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรอาทร  ราษฎรดี
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรสุเมธ  ถือวุธ
 
1. พระครูสุจิตชัยวัฒน์  .
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 55 ชมเชย 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรเสกสรร  เสริฐเจิม
 
1. พระครูปริยัติโสภณกิจ  -
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรเควิน  ฤทธิธรรม
 
1. พระมหาสวัสดิ์   สจฺจาสโภ
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 42.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรรุจิกร  พิมพรภิรมย์
 
1. นายพนมไพร  คำสีดา
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 22.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรสุรชาติ  เวียงชาลี
 
1. นายไชยพร  สมานมิตร
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรนัฐวุฒิ  มูลติปฐม
 
1. พระจรูญ  ชิตวฑฺฒโน
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรวิษณุ  เล็กพุ่มพวง
 
1. นายอรัญ  คำอำ
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรเอเซีย  สามิตร
 
1. นายสุวิชัย  หงษ์มืด
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรพุทธินันท์  หาญเชิงชัย
 
1. พระบดินทร์  สุจิตโต
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรณัฐพล  วรนาม
 
1. พระอธิการพุทธพัฒน์  พุทฺธสโร
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 5 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรชนาภณ  พานประดิษฐ์
 
1. พระมหาละมุล  ปภงฺกโร
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรศราวุฒิ  คนคล่อง
 
1. พระจำปา  พรมโคตร
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 7 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรชยพล  อุ่นเรือง
 
1. พระมหาวรสา  วรธมฺโม
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 8 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรศุภณัฐ  มาลาขาว
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 54.75 ชมเชย 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรนทีธร  แก้วอัคฮาด
 
1. นายบุญส่ง  ทิพรักษ์
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรวัชรากร  เคนวงค์
 
1. พระมหาสมหมาย  ปิยธมฺโม
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรกชกร  ท่อนจันทร์
 
1. พระมหาไกรสร  กิตฺติวชิรเมธี
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรจิรายุทธ  น้อยไทย
 
1. นายสุวิชัย  หงษ์มืด
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรมานพ  พรมดี
 
1. พระมหาเกษชฎา  อำภวา
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรธนภัทร  โคตรศรีเมือง
 
1. นายอรัญ  คำอำ
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรภัทรพล  ปั้งพิมาย
 
1. พระมหาละมุล  ปภงฺกโร
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 5 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรศิวนาถ  สาระรัตน์
 
1. พระมหาวรสา  วรธมฺโม
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรบัญญวัต  นีอำมาตย์
 
1. พระครูอุดรภาวนาคุณ  เอิ่มชา
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรสุรัตน์  วิพรมหา
 
1. นายบุญส่ง  ทิพรักษ์
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรวีระพล  หระเสริฐ
 
1. นางสาวนุสรา  คินาพิทย์
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรภัทรบดี  ภูมิประชา
 
1. นายบุญจันทร์  ลุนทอง
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรธาดาพันธ์  มาติกานนท์
 
1. นายบุญเจิม  ซ่อนกลิ่น
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 1. สามเณรน้ำเพชร  บุญเกิด
 
1. นายสถิตย์  อัปการณ์
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรอดิเรก  ประกอบใส
 
1. นายไชยพร  สมานมิตร
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรธนภัทร  เล็กอ่อน
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวีรพล  มณีโชติ
 
1. นายนคร  บุตรนนท์
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรปติพาน  คำภาแก้ว
 
1. พระสุพจน์  สุวโจ
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธาวิน  อุดมะชะ
 
1. พระครูอุดมธีรธรรม (วิมงคล)  กงณะ
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรกิตติศักดิ์  รักจันทร์
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ทรัพย์แสนยากร
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธนภัทร  วิสัยรัตน์
 
1. นายนิยม  ชาติสุภาพ
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรสุพัฒน์  ประชุมชัย
 
1. นายธนูศิลป์  สุวรรณรินทร์
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรเจษฏา  ชัยภิบาล
 
1. พระอธิการพุทธพัฒน์  พุทฺธสโร
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรณัฐวุฒิ  เชื้อชน
 
1. นายพันธ์ทิพย์  ทิพย์ประพันธ์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรพรเทพ  พูลสมบัติ
 
1. นายสุริยา  อินทร์อำคา
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรมงคล  ภูมินอก
 
1. นางสาวปนัดดา  โอษะคลัง
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 1. สามเณรธีรพงษ์  บุญมาก
 
1. พระสุวิพรม  สมัครการ
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรสมพิทักษ์  ช้อนนอก
 
1. พระมหาสมพงษ์  สุจิตฺโต
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรฉัตรดนัย  ครวญหา
 
1. นางสาวรัศมี  เลิศไทย
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรธนภัทร  คำตะลบ
 
1. นายประดิษฐ์  เศษถา
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรวรพล  โวหาร
 
1. นายเกียรติชัย  สีคลัง
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 1. สามเณรครรธวัฒน์  พูมลา
 
1. นายแสนคม  สิงห์แก้ว
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรตรีรัตน์  เดชเมือง
 
1. นายประพันธ์  สุจจะชารี
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรอภิมร  สีนวน
 
1. พระครูพิสิฐธรรมภาณ   ปิยภาณี
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรวัชรพงษ์  บุตรอินทร์
 
1. พระอภิวุฒิ   ภูริวฑฺฒโน
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรอำนาจ  คำแสน
 
1. นายธรรมธัช  แมดมิ่งเหง้า
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรณัฐวุฒิ  ทรัพย์มูล
 
1. นายเทพพร  แก้วน้ำ
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรถิรชาติ  สาเกตุ
 
1. นายจรูญ  สาระนา
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. สามเณรณัฐพล  คุ้มภัย
 
1. พระเจริญ  ปุญญสมฺภโว
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรภีรภัทร  นามสุโพธิ์
 
1. พระสุเมธี  สุเมโธ
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. สามเณรวันวลิต  บุญมี
 
1. นายคุณาธิป  บุตรดีวีระวงค์
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรดนัย  ศิริ
 
1. นายนพดล  ไชยชมภู
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณร์ดลศักดิ์  อุ้ยวงศ์
 
1. นายไพฑูรย์  จุมพลหล้า
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรสรรเพชญ  แหนะควา
 
1. นายบุญเจิม  ซ่อนกลิ่น
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรอานันต์  หมายชัย
 
1. นายเกียรติชัย  สีคลัง
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรอนุชิต  ชัยย่อย
 
1. นายประดิษฐ์  เศษถา
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรธนโชติ  จอมทอง
 
1. พระอธิการสะหะ  สิริปุญโญ
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรศุภากานต์  คำภาโว
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรภัทรศักดิ์  ศิริรักษ์
 
1. พระมหาสมพงษ์  สุจิตฺโต
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรทศพร  แก้วก่า
 
1. นายสมรส  ชมเชยรัตน์
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรสรวิชญ์  ดอนลามผา
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ทรัพย์แสนยากร
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระทินกรณ์  โคตะสา
 
1. พระครูอุดมธีรธรรม (วิมงคล)  กงณะ
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรรัฐภูมิ  สมณา
 
1. พระมหาละมุล  ปภงฺกโร
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรชลสิทธิ์  ฉลวยแสง
 
1. นายจรูญ  สาระนา
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรเรืองศักดิ์  ประบุญเรือง
 
1. พระอภิวุฒิ  วงษา
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรสุรศักดิ์  วงค์ล่า
 
1. นายบุญพักตร์  พิมพ์โพธิ์
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรกฤษดา  ผลพิมาย
 
1. นายวัฒนะ  เทพเสนา
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรลิขิต  ห้วยไผ่
 
1. นายธรรมธัช  แมดมิ่งเหง้า
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรปราโมทย์  ครุวรรณ
 
1. นายนคร  บุตรนนท์
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรธนกฤต  ศูนย์ยันต์
 
1. นายนพดล  ไชยชมภู
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรเกียรติยศ  สองเมือง
 
1. พระครูปิยสีลานุวัตร  ศรีสว่าง
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรพรเทพ  ทัศคร
 
1. นายพูลสวัสดิ์  แสงรุ่ง
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธาวิน  ดีโนนงิ้ว
 
1. พระครูอุดมธีรธรรม  กงณะ
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรทนัดเกล้า  เจริญพิลึก
 
1. พระมหารัฐพงษ์  อภิวฑฺฒนเมธี
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 4 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรธันวา  เสนพุฒิ
 
1. พระมหาวิทูล  สิริธโร
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 50 ชมเชย 6 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรนราวิชญ์  กาญจนแก้ว
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรชนิสร  บุญประเสริฐ
 
1. พระมหาชิษณุพงศ์  สุทธิวํสเมธี
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรกมล  เครือนิล
 
1. พระครูปัญญาสิทธิวัฒ์   พยัคชน
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรอนุชา  พันทชุม
 
1. พระครูวินัยธรนิติภูมฺ  ธมฺมธโร
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรนพจร  มอโท
 
1. นายทศพล  แพงสา
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 1. พระสำเร็จ  ราศรี
 
1. นายสถิตย์  อัปการณ์
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรนพรัตน์  บัวคอม
 
1. พระครูสุกิจสุนทร  .
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. พระกิตติทัต  บุตรวงค์
 
1. พระครูสุตปัญญาภิรม  โนนสง่า
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรธรรมนูญ  แซ่เอี้ยว
 
1. นายสมพงษ์  ศรีรักษา
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรจักรพงษ์  ชนะลำทอง
 
1. พระสมุห์ราเมต   วชิรญาโณ
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรบารมี  บุญแสงส่ง
 
1. นายบุญส่ง  ทิพรักษ์
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรชยพล  ราชสีมา
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรศุกลวัฒน์  กันฤทธิ์
 
1. พระมหาอาทิตย์  อตฺถกาโร
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรศุภสัณฑ์  ดวงจันทา
 
1. พระมหานัฐพงษ์  สีลเตโช
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรตุรากรณ์  บุตรอินทร์
 
1. พระครูบรรพตสิริธรรม  สิริธมฺโม
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรเทพศิริ  เจริญศรี
 
1. พระมหาหัสดี  ปญฺญาวชิโร
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรอดิศร  ทนิลรัมย์
 
1. นายสมปอง  กระชิพันธ์
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรจักรพรรดิ์  ปัญญากุล
 
1. พระบดินทร์  สุจิตโต
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 1. สามเณรฐิติกร  จามะลา
 
1. นายอุดม  แหวนแก้ว
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรเจ้าพระยา  ศรีนาม
 
1. พระครูอุดรภาวนาคุณ  เอิ่มชา
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรธีระวัฒน์  สีดารักษื
 
1. พระมหาวีระพล  วิสารโท
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรกิตติศักดิ์  พันเพลิงพฤกษ์
 
1. นายคำผัน  ทัศพงค์
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 1. สามเณรอรรถพล  ทองสา
 
1. พระสุวิพรม  สมัครการ
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. พระภักดิ์ภูมิ  เฉลียวฉลาด
 
1. พระเจริญ  ปุญญสมฺภโว
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรอโณทัย  สันนุมัติ
 
1. พระครูสุวรรณวชิรวงศ์  หงษ์คำ
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรกฤษณะพงษ์  ดวงพัง
 
1. พระอธิการมิตรชัย  อนุตฺตโร
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรศิรสิทธิ์  ดาวเรือง
 
1. พระครูสุจิตธรรมมานันท์  บุตรนนท์
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรธนากร  เพ็ญคำ
 
1. พระมหาวุฒินันท์  กลฺยาณเมธี
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. พระทองคำ  สิงหพรม
 
1. พระมหาพงษ์พิพัฒน์  บุญประกอบ
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. พระอานนท์  แสนจันทร์
 
1. พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์  พยัคชน
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรวันเฉลิม  บุญยอด
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรกษิดิ์เดช  แสนตุ้มทอง
 
1. พระครูศรีธรรมวงศ์  สุชาโต
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรดินทอง  จ้อยรักสกุล
 
1. นายพูลสวัสดิ์  แสงรุ่ง
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรยุทธนา  โคตรวงษา
 
1. พระมหานัฐพงษ์  สีลเตโช
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรชินดนัย  จันทะวงษ์
 
1. พระมหาอำพล   อธิปญฺโญ
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระสุฤทธิ์  ชารีธรรม
 
1. พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร)  ชมชัยรัตน์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. พระญาณวรุตม์  มั่นบุญศรี
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรกิตตินันท์  มะโนน้อม
 
1. พระมหารัฐพงษ์  อภิวฑฺฒนเมธี
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรโกวิทย์  สมบูรณ์
 
1. พระอภิวุฒิ   ภูริวฑฺฒโน
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรกรณ์ดนัย  หัสดี
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรณัฐฐินันท์  รักษาภักดี
 
1. พระครูอุดรภาวนาคุณ  เอิ่มชา
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรตะวัน  เสน่ห์ดี
 
1. พระครูสุวรรณวชิรวงศ์  หงษ์คำ
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. พระณรงศักดิ์  ชาติคำดี
 
1. พระอธิการมิตรชัย  อนุตฺตโร
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรอัมรินทร์  ผาสำโรง
 
1. พระมหาอภิสิทธิ์  ภูริปญฺโญ
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรถิราวุฒิ  หันลี
 
1. พระมหาวุฒินันท์  กลฺยาณเมธี
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรธนวัฒน์  ปัดเสนา
 
1. นายบุญส่ง  ทิพรักษ์
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรตะวัน  แก้วกะรังจัน
 
1. พระมหาอนุชา  ภารุสุข
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรภูวดลย์  กงชัยภูมิ
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรสรธัญ  ธรรมขันธ์
 
1. นางสาวขวัญตา  สารธิตย์
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรผาภูมิ  สมสนุก
 
1. นางสาวปฐมาวัลย์  ปัดชาสี
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 1. สามเณรผดุงศักดิ์  สังฆศรี
 
1. นางเรณุกา  บุตมี
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 ชมเชย 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรณัชพล  สุดตา
 
1. นายนพดล  ราชเดช
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 ชมเชย 5 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรอภิราษฎ์  อินเลี้ยง
 
1. พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์  (พิมสอน)
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 1. สามเณรนันทพงศ์  คุณารักษ์
 
1. นายหงวน  ร่มรื่น
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรธีระวัฒน์  ไชยราชา
 
1. นางสาวคันธารัตน์  ถมปัทม์
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 ชมเชย 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรสราวุธ  พรมโยธี
 
1. นายนนทชัย  พรมศรี
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 ชมเชย 9 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรศิรายุ  ชะอุ่มชัยสงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์เดช
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 ชมเชย 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรธนวัฒน์  นาสิงเตา
 
1. นางนฤมล  สุวรรณรงค์
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 1. สามเณรวณัฐพงษ์  จินตเกษกรณ์
 
1. นางพรรณิภา  อุระสนิท
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรอรรถพล  นิยะนุช
 
1. นายเอกรัฐ  สุนทรชัย
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรจิรายุ  คุธิณาคุณ
 
1. พระพรชัย  จันทร์สุพรรณ
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรชัยวัฒน์  กุดกันยา
 
1. พระมหาชิษณุพงศ์  สุทธิวํสเมธี
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรบัณฑิต  ดุลบดี
 
1. นายสุรินทร์  ลิชผล
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรวัชรวิทย์  ตาสุวรรณ
 
1. นางสาวรัศมี  เลิศไทย
 
431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 1. สามเณรธีระพัฒน์  แสนตุ้ย
 
1. นายวรินทร  สินแสง
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรภานุพงศ์  พรมหาร
 
1. พระมงคล  เขมปญฺโญ
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. สามเณรธีรภัทร  อ่างคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  ระวะใจ
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรธนกฤต  สุขเจริญ
 
1. นายวารุจน์  สุทธิบุญ
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรสิทธิพงษ์  พลถนอม
 
1. นายณรงค์  โพธิ์สว่าง
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรคมกริช  บุญเกิด
 
1. นางสาววรรณภา  สีดารักษ์
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรทัศพล  นันทะวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ์  สุขเสน
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรเสริมพงษ์  ศรีสุริยะมาตย์
 
1. นายกฤษณะ  เบาะพรม
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 1. สามเณรพัสกร  อสิพงษ์
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทะเบี้ยว
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 27 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรบุญชู  พินิจมนตรี
 
1. พระมหาจันทร์สถิต  กาสินพิลา
 
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรปวีณ์กร  ไพบูลย์
 
1. นางสาวเดือนนพัทธ์  แก้วภูบาล
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรปรัชญา  ปัททุม
 
1. นางกัญญาณัฐ  โยธนามิ
 
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรกฤษณพงษ์  วรรณกุล
 
1. พระครูชินวรวิวัฒน์  ชินวโร
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรศุภกร  คำศิริ
 
1. นายสุมาลี  เพริศแก้ว
 
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรอัครเดช  จิตอาคะ
 
1. พระมหาทินกร  นำสงค์
 
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. สามเณรรัฐศาสตร์  คำสิงห์
 
1. นายคำเหมือน  พรมลา
 
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรยุทธนา  โนบรรเทา
 
1. นางสาวบงกชกร  แก้วมาก
 
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรศุภกร  พาเสน่ห์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  นาใจคง
 
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. พระพงษกร  ธมฺมานนฺโธ
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรอนุวัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. นายนพดล  ราชเดช
 
451 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรบุรากร  รีทาศรี
 
1. นางสาวทรรธิกา  แก้วมะ
 
452 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรนครินทร์  แก้วบัวสา
 
1. นายณรงค์  โพธิ์สว่าง
 
453 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 ชมเชย 5 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรนาธาน  สิงห์ทองราช
 
1. พระมหาพงษ์พิพัฒน์  บุญประกอบ
 
454 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 ชมเชย 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรชินวัตร  ศิหิรัญ
 
1. นายชาคริต  จันทร์มาลา
 
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรอดิเทพ  สีทวนฐาน
 
1. นางสาวปฐมาวัลย์  ปัดชาสี
 
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรวทัญญู  ผิวขำ
 
1. พระพรชัย  จันทร์สุพรรณ
 
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรอภิชิตชัย  วงพรม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์เดช
 
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 1. สามเณรยสินธร  ด้นดั้น
 
1. นายสุรศักดิ์  ระวะใจ
 
459 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรนิธิชัย   สุวรรณชาติ
 
1. พระเอกพจน์  ปภสฺสโร
 
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรวิทย์ธวัช  นาแซง
 
1. พระมหาชฎาพร  ศรีมุงคุล
 
461 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรสุวสันต์  ภูหัวตลาด
 
1. พระอธิการสะหะ  สิริปุญโญ
 
462 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรกฤษณะ  สุกใส
 
1. พระมหาชิษณุพงศ์  สุทธิวํสเมธี
 
463 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรคมกริช  อินทสร้อย
 
1. พระมหาทินกร  นำสงค์
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรคามิน  สุขไธสง
 
1. นางสาวเดือนนพัทธ์  แก้วภูบาล
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรมนตรี  ศิลาคม
 
1. พระสนิท  ปสุโต
 
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรจุลจักร  สูตรไชย
 
1. นางสาวจิรารัตน์  นาใจคง
 
467 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรนพธีรา  โคตรปรัชญา
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
468 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรกนกพล  คันธี
 
1. พระณัฐพล  พินิจ
 
469 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรวีระวัฒน์  แก้วกันหา
 
1. พระมหาปัณณทัต   ภครเมธานนท์
 
470 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรปงศ์ปณต  ตู้พิมาย
 
1. นางสาวขวัญตา  สารธิตย์
 
471 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรสุทธิพงษ์  บุตรสา
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
472 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรณรงค์ชัย  นาไพรวัลย์
 
1. พระมหาวรสา  วรธมฺโม
 
473 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรปกาศิต  โคงปราโมทย์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงหะมาตย์
 
474 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรศกุลวัฒน์  สาสนสิทธิ์
 
1. นายอนุวัฒน์  คำกองแก้ว
 
475 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรทรรศพร  นันอุดร
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  โพธิวอ
 
476 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรวงศธร  ยางนอก
 
1. พระอภิวุฒิ   ภูริวฑฺฒโน
 
477 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรสุทธิพงศ์  ปานชะเล
 
1. นางสาวชลลดา  โอดละออ
 
478 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 12 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรอิสระ  ศรีวรสา
 
1. นายสนั่น  บำรุงภักดี
 
479 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 48.3 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรธันวา  ชอบทำ
 
1. พระมหาอนุวัฒน์  อนุวฑฺฒโน
 
480 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรธีรวัฒน์  สมปอง
 
1. พระมหาไกรสร  กิตฺติวชิรเมธี
 
481 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรณัฐพล  เกษหอม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์เดช
 
482 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรสุทธิพงษ์   ธงวิชัย
 
1. พระมหาสุคนธ์ทิพย์   สุเมธี
 
483 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรสุริยา  คงดี
 
1. พระอภิวุฒิ   ภูริวฑฺฒโน
 
484 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 1. สามเณรปรมินทร์  แก้วสุทอ
 
1. นางสาวพรสุดา  แป้นสุขา
 
485 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรภูมิรพี  นิลแก้วดี
 
1. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ
 
486 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรพุทธิพัฒน์  แสงเลิศ
 
1. นายสนั่น  บำรุงภักดี
 
487 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรภานุวัฒน์  วงษ์ละคร
 
1. พระเจษฎา  อ่อนสุวรรณ
 
488 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรพิสิษฐ์  ปัดกอง
 
1. พระมหาไกรสร  กิตฺติวชิรเมธี
 
489 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. พระเกียรติภูมิ  ไปนี
 
1. นายณัฏฐชัย  แมนไธสงค์
 
490 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระปรีชา  จาดเปรม
 
1. นายอนุวัฒน์  คำกองแก้ว
 
491 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรอาทิตย์  นันทโพธิ์เดช
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรหม
 
492 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรณัฐวุฒิ  กิติอาษา
2. สามเณรนรินทร  มีบุญ
3. สามเณรมิ่งมงคล  ก้อมณี
 
1. นางภควดี  สุรารักษ์
 
493 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรพีรภัทร  ภูห้องเพ็ชร
2. สามเณรภานุวัฒน์  แก้วบุญเรือง
3. สามเณรวิทยา  อุดรพันธ์
 
1. นางสาวอณัญญา  พงษ์ไพรัตน์
 
494 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรธนวัฒน์  ตรีชารี
2. สามเณรสมชาย  สาดี
3. สามเณร์วรากรณ์  สุปัญญา
 
1. พระวิระศักดิ์  วีรสกฺโก
 
495 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 71.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรกฤษณพล  ภูเหลี่ยมดาว
2. สามเณรทักษิณ  นาเมืองรักษ์
3. พระยุทธพงษ์  ประเทือง
 
1. นายณัฏฐชัย  แมนไธสงค์
 
496 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 69.75 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรจิรภัทร  ทองเงิน
2. สามเณรณัฐดนัย  สัมฤทธิ์ภาพ
3. สามเณรวัชพล  นิลทร
 
1. พระมหาประสพชัย  มหาปรกฺกโม
 
497 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 61.25 ทองแดง 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. เด็กชายชลทกร   อุ่นศิริ
2. สามเณรธีรภัทร  มอดนวล
3. สามเณรอโณทัย  นรินทร์รัก
 
1. นายอัษกาวุธ   พรมเมือง
 
498 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 59 ชมเชย 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. พระขันทอง  แสนสุริวงค์
2. สามเณรพลกฤษณ์  บุบผาสังข์
3. สามเณรอรุณภัส  ไชยแสน
 
1. นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
 
499 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 58.25 ชมเชย 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรธีรเดช  ระวังภัย
2. สามเณรปิยะ  สระบุญมา
3. สามเณรเฉลิมเกียรติ  วรรณศิริ
 
1. พระมหาปัณณทัต  ภครเมธานนท์
 
500 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 58 ชมเชย 9 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรชนะวรรณ  วรพรม
2. สามเณรดุษิต  จันทรสงเคราะห์
3. สามเณรเจษฎา  ชาคำผง
 
1. พระเจษฎา  อ่อนสุวรรณ
 
501 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรริมโขง  น้อยผาง
2. สามเณรศราวิน  ศรีพระวงษ์
3. สามเณรอติเทพ  เกื้อบำรุงทรัพย์
 
1. พระมหาวรสา  วรธมฺโม
 
502 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 46.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรปิติมงคล  บุญบุรี
2. สามเณรศุภกฤต  ศรีสุทัศน์
3. สามเณรอนุพนธ์  มงคลสวัสดิ์
 
1. นายณัฏฐสี  ศรีจันทร์แก้ว
 
503 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 40.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรกิตติทัต  บุญเกต
2. สามเณรณัฐพล  หมั่นอุสาห์
3. สามเณรนิโรจน์  เศิกศิริ
 
1. นายสนั่น  บำรุงภักดี
 
504 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรผดุงศักดิ์  เงินงาม
2. สามเณรภูวดล  ธรรมวสุกุล
3. สามเณรสมัชชา  ชุมคำน้อย
 
1. นางสาวธนพร  เทบำรุง
 
505 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรปิยวัฒน์  โคตรทา
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
506 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. สามเณรนวมินทร์  พรมเทพ
 
1. นายคำเหมือน  พรมลา
 
507 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรวรวุฒิ  ลาวัลย์
 
1. นางสาวรัศมี  เลิศไทย
 
508 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรธีระยุทธ  คำสี
 
1. นางสาวขวัญตา  สารธิตย์
 
509 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรจิรพันธุ์  บุตรทอง
 
1. พระมหานวิน  ฐานวโร
 
510 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรธีรภัทร  ภัคดี
 
1. นางดารัตน์  สมใจ
 
511 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรณัฐพงษ์  บัวแก้ว
 
1. พระเจษฎา  อ่อนสุวรรณ
 
512 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรฐิติกร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ
 
513 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรวชิรวิทย์  จาวหอม
 
1. พระมหาทินกร  นำสงค์
 
514 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรสงกรานต์  มูลแก้ว
 
1. นางสาวนุสรา  คินาพิทย์
 
515 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรชยธร  ทองยา
 
1. พระมหาจันทร์สถิต  กาสินพิลา
 
516 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรธนาคาร  รัตนโชติ
 
1. นายประเสริฐ  บุญเสริม
 
517 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรฐาปกรณ์  ศิริทา
 
1. นายจิระศักดิ์  ภักดีก้านตรง
 
518 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรคณาธิป  แดงมาก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์เดช
 
519 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรธรรมรัตน์  แสงนนท์
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
520 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรอาภากร  บัวทัน
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  โพธิวอ
 
521 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรปิยะณัฐ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวชลลดา  โอดละออ
 
522 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรจักรรินทร์  บุษดี
 
1. นายสุพจน์   สุวรรณภักดี
 
523 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรชัยภัทร  ดอนชุย
 
1. พระมหาปัณณทัต  ภครเมธานนท์
 
524 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรธีรศักดิ์  โคตรปัญญา
 
1. พระมหาวุฒินันท์  รตนโชโต
 
525 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรพุทธชาติ  ศรีชัยมูล
 
1. นายณรงค์  โพธิ์สว่าง
 
526 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรสมพงษ์  ทัดสบง
 
1. นายอุดมวิทย์  อุดม
 
527 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรยุทธการ  โสภิณ
 
1. นายสนั่น  บำรุงภักดี
 
528 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรอนันต์  กาญบุตร
 
1. พระสนิท  ปสุโต
 
529 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรพลธวัฒน์  ชุมปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยโทปิยะ  วงศรีลา
 
530 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรศุภวัฒน์  ดวงจิตร
 
1. นางชหลวย  ปะถานะ
 
531 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรณัฐพล  แสงใส
 
1. นายมัดฒนา  สารโพคา
 
532 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรธีรยุทธ  เจ๊ะดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  นาใจคง
 
533 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรนราวิชญ์  อินคูณ
 
1. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ
 
534 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรประเสริฐชัย  แพงทุย
 
1. นายณรงค์  โพธิ์สว่าง
 
535 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรศิรสิทธิ์  ขุนวงษา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์เดช
 
536 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรสัญญลักษณ์  อุตรนคร
 
1. นางสาวชลลดา  โอดละออ
 
537 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรอภิเดช  สมอนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรหม
 
538 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธนพล  รู้สมกาย
 
1. นายสนั่น  บำรุงภักดี
 
539 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรกนกกร  ทวีโชติ
 
1. พระเจษฎา  อ่อนสุวรรณ
 
540 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธีรภัทร  สกุลเดช
 
1. นางชหลวย  ปะถานะ
 
541 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรนฤเบศ  ธาตุไพบูลย์
 
1. นางดารัตน์  สมใจ
 
542 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรยงค์ยุทธ  บูชา
 
1. นายสมพงษ์  ศรีรักษา
 
543 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 1. สามเณรชัชวาล  เจริญถิ่น
 
1. นางสาวนพรัตน์  แซ่เต็ง
 
544 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรกิตติศักดิ์   ปัดทา
 
1. นายสุพจน์   สุวรรณภักดี
 
545 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรทนงศักดิ์  ทองวรรณ์
 
1. นางพิระยา  ประวันไหว้
 
546 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรวัฒนชัย  ทิพย์ปัญญา
 
1. พระมหาทินกร  นำสงค์
 
547 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรฐิติกร  บัวหลวง
 
1. พระสนิท  ปสุโต
 
548 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรดิศรณ์  เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  นาใจคง
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรกิตติ  โสชีวิต
2. สามเณรณัฐพล  เชิดทอง
3. สามเณรณัฐวุฒิ  วิณโรจน์
4. สามเณรสรยุทธ  ชัยบุตร
5. สามเณรสรายุทธ  ชัยบุตร
6. พระอัครตฐาเมธานนท์    (อัศวสีนิล)
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงหะมาตย์
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรจิรพัฒน์  คำฮัก
2. สามเณรชัยมงคล  จันทบ
3. พระชัยวัฒน์  อมโร
4. สามเณรธนากร  ราชปี
5. สามเณรมัฆวาล  สายเหง้า
6. สามเณรอดิศวร  จิณารักษ์
 
1. นายณัฏฐชัย  แมนไธสงค์
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรทะนงชัย  พวงพั้ว
2. พระบุญ  บุญชาญ
3. สามเณรวันเฉลิม  พุทสะท้าน
4. สามเณรศักดิ์ดา  เฟื่องไทย
5. สามเณรอภิชาติ  เฟื่องไทย
6. สามเณรอริญชัย  จัตุชัย
 
1. นางสุมาลี  เพริศแก้ว
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรคมกฤษณ์  พรหมมา
2. สามเณรธนกฤต  อุปสาแก้ว
3. สามเณรยุทธพล  เจริญสุข
4. สามเณรสุระเซต  ครุฑวิเศษ
5. สามเณรอชิตะ  แก้วดวงศรี
6. สามเณรเอกราช  บัวเงิน
 
1. นายธานิน  หาญธงไชย
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรณฐพงศ์  เหล่าโดน
2. สามเณรณัฐวุฒิ  คุ้มอยู่
3. สามเณรธนาวุฒิ  ภมรศิริ
4. สามเณรวิสิษฐ์  จามาลา
5. สามเณรวีระพัฒน์  ราชาภักดี
6. สามเณรสุริยา  สุริโย
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ  โสภา
2. สามเณรธนพล   แสนศรี
3. สามเณรธีรเทพ   คำรังศรี
4. สามเณรพชรดนัย   ฟุ้งสวรรค์
5. สามเณรภัทรกร   โคตรหานาม
6. สามเณรรณฤทธิ์   คำประสาน
 
1. พระมหาสุคนธ์ทิพย์   สุเมธี
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรขวัญชัย  เฉลิมศรี
2. สามเณรจิตรภานุ  อ่อนตามา
3. สามเณรณัฐวุฒิ  นันทปัด
4. สามเณรธีรโชติ  ศรีตัน
5. สามเณรปริญญา  เนรมิตร
6. สามเณรสุเมธ  เครือคุณ
 
1. นายสุนันท์  จันทร์ทิพย์
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรจิรัชญา  ดาราสี
2. สามเณรนันทพล  สุวรรณรัตน์
3. สามเณรพีรพล  แสนณรงค์
4. สามเณรสิทธา  เทพมูล
5. พระเสมอ  วงศ์กระโซ่
6. สามเณรไพรวัลย์  อินทร์เบ้า
 
1. นายสมภาร  สิงหาพรม
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 75.9 เงิน 9 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรกฤติธี  ชินคำ
2. สามเณรธีรวุฒิ  กานนท์
3. สามเณรรัชพล  สงคราม
4. พระวิรุฬวห์วุธ  จอกลอย
5. สามเณรสราวุธ  ทองเรือนเหมือน
6. สามเณรเสกสรรค์  บุญชัย
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรชานนท์  บุตรพรหม
 
1. นางสาวขวัญตา  สารธิตย์
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรปราโมทย์  โพธิ
 
1. นายดุษดิษฐ์  โอษะคลัง
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรฉันทพัฒน์  พันธุพรม
 
1. นางสาวชลลดา  โอดละออ
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรภูมิรพี  ชมภูศรี
 
1. นายประเสริฐ  บุญเสริม
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรชัยณรงค์  อำไพ
 
1. นางสาววรรณภา  สีดารักษ์
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรภูรินทร์  เปล่งผิว
 
1. นายประภาส  วงค์ประชุม
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรนครินทร์  ศรีหงษ์ษา
 
1. นางสาวคันธารัตน์  ถมปัทม์
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรนครินทร์  โคตรชมภู
 
1. นางสาวพรพรรณ์  สุขเสน
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรอัครวินท์  ศรีลาเดช
 
1. พระมหาชัชวาลย์  ชยาวุฑโฒ
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรรังสรรค์  วงค์กระโซ่
 
1. สิบเอกถาวร  พันทะศรี
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรจักรี  หมอม้า
 
1. นางสาวนิดา  โกศิลา
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรคณาธิป  สีนวน
 
1. ว่าที่ร้อยโทปิยะ  วงศรีลา
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรพีรภัทร์  โนรา
 
1. พระมหาแสงอุทัย  แสนบัวคำ
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรกาสเบิร์ด  บลอม
 
1. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรธนพนธ์   โสภาเวทย์
 
1. นายธนพนธ์   แสนโภชน์
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ  พลดงนอก
 
1. พระมหาจันทร์สถิต  กาสินพิลา
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรนภัสกร  แก้วนาพันธ์
 
1. นายอนุวัฒน์  คำกองแก้ว
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรศิวัช  ผลาผล
 
1. นางขวัญหทัย  คำมาติง
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรสิทธิชัย  สีดอนงิ้ว
 
1. นายสุวิทย์  รัตนพลที
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรยุทธภูมิ  ทำทิพย์
 
1. นายอนิวรรต  สินทิพลา
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรนรินทร์  จันทร์ศรี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ผาวงษ์
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรนพวิชญ์  ทิพย์คำมี
 
1. นางดารัตน์  สมใจ
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรพีรพงษ์  เจนใจ
 
1. นางสาวสุภาณี   ปัททุมมี
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรจีระศักดิ์  ศรีม่วง
 
1. พระครูอภินันท์มงคลธรรม  กาบบัวงาม
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรบริวัฒน์  ชุมพล
 
1. นายสมภาร  สิงหาพรม
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรวิทิศักดิ์  โคตรวิชา
 
1. นางสาวธนพร  เทบำรุง
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรวีรชัย  วิจิตรเชาว์
 
1. พระวัชรเนตร  บุดดา
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 54.5 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรพงศกร  นะธร
 
1. นางสาวชลลดา  โอดละออ
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรณัชพล  บัวรัตน์
 
1. พระมหาชฎาพร  ศรีมุงคุล
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรโชคชัย  วงผาบุตร
 
1. นายประภาส  วงค์ประชุม
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 50 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรธนภูมิ  เหนือโพธิ์ทอง
 
1. พระครูปิยสีลานุวัตร  ศรีสว่าง
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 50 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรยศกร  เสอี่ยมอาจ
 
1. นางสาวสุภาณี  ปัททุมมี
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรณัฐพงษ์  ไขศรี
 
1. นายอนิวรรต  สินทิพลา
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรถิรวัฒน์  คงคำลี
 
1. นายภาณุพงศ์  หล่าบรรเทา
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรทนุเดช  ยุบลชิต
 
1. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรเพชรอรุณ  สุทธิประภา
 
1. พระมหาวิทูล  สิริธโร
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรปฐมพงษ์  เขื่อนมั่น
 
1. พระวัชรเนตร  บุดดา
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรโชคธนา  ปัญญารักษ์
 
1. นางดารัตน์  สมใจ
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรอนุรักษ์  รถเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยโทปิยะ  วงศรีลา
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธนพร  ระวิเวท
 
1. นายสมภาร  สิงหาพรม
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวงรงกรณ์  คำฤาชัย
 
1. สิบเอกถาวร  พันทะศรี
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรสมภพ  ทะวิไชย
 
1. นายอนุวัฒน์  คำกองแก้ว
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรพีรพัฒน์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ผาวงษ์
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรธวัชชัย  หอมกลิ่น
 
1. นายพินิจ  ภูมิศรีแก้ว
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรสันติศักดิ์  โฮมวงค์
 
1. นางสาวธนพร  เทบำรุง
 
603 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรจตุรพร  โยธาทร
 
1. นายเทพนคร  บุญญฤทธิวิชัย
 
604 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรจักรี  ศรีเพ็ง
 
1. นายธเณศพูล  ศีลอริยะ
 
605 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรสันติสุข  อ่ำจีน
 
1. นางชรินทร  นิจโกฏิยานนท์
 
606 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรวรรณวชร  อังครัตน์
 
1. นายณัฏฐชัย  ไชยคำ
 
607 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรวราวุท  ชากุทน
 
1. พระปวริศ  เทวสิริ
 
608 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรณัฏฐกิตต์  นิกรเทศ
 
1. นายธนูฤทธิ์  ดวงดี
 
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรไทซู  ม็อค
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ดวงดี
 
610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณรนัทธพงศ์  จันทร์แจ่มศรี
 
1. พระมหาเกษชฎา  อำภวา
 
611 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรณัฐวุฒิ  สมสวย
 
1. นายธนูฤทธิ์  ดวงดี
 
612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรศุภกิจ  อินทร์สาสกุล
 
1. นายโอภาส  ธนูทอง
 
613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรนรินทร์  มะอินทร์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วอ่อนขวา
 
614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรยงยุทธ  โคตรหาชัย
 
1. นางสาวกนกทิพย์  อุสาหะวงศ์
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรอธิบดี  นาทองถม
 
1. พระมหาฐิติวัสส์  หมั่นกิจ
 
616 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรภูวนัตถ์  ปราบพาล
 
1. พระมหาวัฒนะชัย  ชยวฑฺฒโน
 
617 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรก้องภพ  สิงห์งอย
 
1. นายเอกรินทร์  กุลอัก
 
618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรธนาคิม  กุลชัย
 
1. นายสุริโย  นิลภูผา
 
619 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรเจียระไน  สีดามาตย์
 
1. พระมหาคำตัน  คมฺภีรปญฺโญ
 
620 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรอนิรุทธิ์  ศรีษะ
 
1. พระมหาบรรทม  อุตฺตโม
 
621 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 1. สามเณรณัฐพล  สีดากุด
 
1. พระมหาเกรียงไกร  ชยวฑฺฒโน
 
622 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรตั้งจิตร  ชุมพล
 
1. นายธนูฤทธิ์  ดวงดี
 
623 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. สามเณรกวีพงษ์  มั่นคง
 
1. นางอารีรัตน์  ราชลี
 
624 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรพงษ์ศกร  ภูขัง
 
1. พระมหาสมหมาย  ปิยธมฺโม
 
625 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรอุชุกร  คนหาญ
 
1. นายอัษกาวุธ  พรมเมือง
 
626 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรแก้วกล้า  พลาดอินทร์
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วอ่อนขวา
 
627 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรจิรายุทธ  ภักดีสุจริต
 
1. นางสาวเกลวรินทร์  ประภาศรี
 
628 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรณัฐพล  สรวงศิริ
 
1. พระครูบรรพตสิริธรรม  สิริธมฺโม
 
629 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรโชคทวี  สาธารณะ
 
1. นางชรินทร   นิจโกฏิยานนท์
 
630 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรสุเมธ  ศรีชัยยศ
 
1. นายทวี  สีเทา
 
631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรสิรวิชญ์  แสนจำลา
 
1. นายเทพนคร  บุญญฤทธิวิชัย
 
632 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. สามเณรกฤษณ์  แก้วมะ
 
1. นายคุณาธิป  บุตรดีวีระวงค์
 
633 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรภัทรินทร์  สร้อยจิตร
 
1. นายณัฏฐชัย  ไชยคำ
 
634 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรวิทยา  สอนกิจ
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีกุลวงษ์
 
635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรวุฒิวัชระ  น้ำโมง
 
1. นายวิชาญ  ประลันย์
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรธเนศ  กาญบุตร
 
1. นางสาวกนกทิพย์  อุสาหะวงศ์
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรณัฐวัฒน์  ป้อมเชียงพัง
 
1. นายสุริโย  นิลภูผา
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรณัฐวุฒิ  แคน้ำ
 
1. พระมหาสมหมาย  ปิยธมฺโม
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรอภิศักดิ์  สุวรรณ
 
1. พระมหาฐิติวัสส์  หมั่นกิจ
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 1. สามเณรนัฐพล  พรมคำซาว
 
1. นายประภาส  โพธิชาเนตร
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรโชคชัย  ชินมา
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วอ่อนขวา
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรโชคชัย  บุตรดี
 
1. พระมหาสายัณ  ติกฺปญฺโญ
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรณัฐพล  โคตรวงศ์
 
1. นายโอภาส  ธนูทอง
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรสุริยัน  หาญมนตรี
 
1. นางสาวเกลวรินทร์  ประภาศรี
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรอรรถนพ  อุตระชีพ
 
1. พระมหากิตติพล  กิตฺติพโล
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรบดินทร์  หินแก้ว
 
1. นายสุดใจ  คำมีทอง
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรอดิศักดิ์  ผลาผล
 
1. นายสมหวัง  ยุวนิช
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรธนนันท์  ชัยโพธิ์
 
1. นายธนูฤทธิ์  ดวงดี
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. สามเณรภูมินทร์  เลขกล
 
1. นายธเณศพูล  ศีลอริยะ
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 1. สามเณรพิสิษฐ์  โคไขว้
 
1. นางสาวกนกทิพย์  อุสาหะวงศ์
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. พระคฑาวุธ  สุวรรณดี
 
1. นายสอน  โนนสง่า
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรวีระพล  วิเวศ
 
1. พระมหานพดล  ศรีบุญเรือง
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรกิตติคุณ  คชวงศ์
 
1. นายคำผัน  ทัศพงค์
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบูรพา 1. สามเณรจิรวีย์  ไชยราช
 
1. พระมหาสวัสดิ์   สจฺจาสโภ
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรคำก้อน  แก้วคูณเมือง
 
1. พระมหาพงษ์หิรัณย์  ปุญฺญกาโม
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรลักษณ์นิรันดร์  แสนภักดี
 
1. พระมหาวิทูล  สิริธโร
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรสุรัตน์   อาจฉกรรจ์
 
1. พระมหาสุคนธ์ทิพย์   สุเมธี
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรธีระเทพ  เพชรสุวรรณ
 
1. พระมหาบรรทม  อุตฺตโม
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรภูชิสะ  สมศรีแก้ว
 
1. พระมหาสายัณ  ติกฺปญฺโญ
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. สามเณรพงศกร  ใจเป็น
 
1. นายธานิน  หาญธงไชย
 
661 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรขจรเกียรติ  สมศรีมี
 
1. นายสิริโรจน์  โอดหมั่น
 
662 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 1. สามเณรวันชัย  ชมพู
 
1. นายพินิจ  ภูมิศรีแก้ว
 
663 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 1. สามเณรกวีพัฒน์  หอมจันลี
 
1. นายกิตติราช  ขันเพียแก้ว
 
664 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรนิรวิทธิ์  ไกรหาญ
 
1. พระมหาหัสดี   ปญฺญาวชิโร
 
665 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรสกลพัฒน์  พลเรือง
 
1. พระมหาคำพันธ์  ติสสฺโร
 
666 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 1. สามเณรกันตวิชญ์  แสงทอง
 
1. นายนันทวัฒน์  พันนารัตน์
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรวัชรพงศ์  สนเข็ม
 
1. นายสุภาพ  นาบำรุง
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. สามเณรธนาภูมิ  แสงโทโพธิ์
 
1. นายอำนวย  กุผาลัง
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 1. สามเณรธิปพเนตร  ศรีสมบัติ
 
1. พระมหาวีระพล  วิสารโท
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรสุพัฒน์  อินธิจักร
 
1. นายสัมฤทธิ์  เจนสำโรง
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรนนธิชาท์  สารภาพ
 
1. พระมหาวรเมธ  ปิยวฑฺฒนเมธี
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 1. สามเณรติณณภพ  มูลกิตติ
 
1. นายลำดวน  บุญสมัคร
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรศักดิ์ธัช  กระแจะจันทร์
 
1. นายบุญส่ง  ทิพรักษ์
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. พระเจตนิพัทธ์  ฐานกระโทก
 
1. นายสันติ  แก้วกาหลง
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรพงพิธเศรษฐ์  กุทอง
 
1. พระมหากรินทร์  ธีรปญฺโญ
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรณัฐวุฒิ  มางิ้ว
 
1. นายบุญส่ง  ทิพรักษ์
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรวิวรรธน์  หากันได้
 
1. พระมหาสมยศ  กลฺยาณกิตฺติ
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 1. พระวิระ  เหล่ามูล
 
1. นายอำนวย  กุผาลัง
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 56 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรนิติปรัญญา  สีต้นโพธิ์
 
1. พระมหาวุฒินันท์  รตนโชโต
 
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรนันทวัฒน์  ดวงบุตร
 
1. พระมหาไกรวิทย์  โกวิโท
 
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรวัลลภ  ยอดต้น
 
1. พระมหาคำพันธ์  ติสสฺโร
 
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรผดุงเดช  งิ้วเหลี่ยม
 
1. ดร.สายันต์  ผงพิลา
 
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรณัฐพล  ยางทรัพย์
 
1. พระครูศรีธรรมวงศ์  สุชาโต
 
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 1. สามเณรศุพากร  จันทร์ทัง
 
1. พระมหาวีรกุล  อคฺควํโส
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 1. สามเณรคณาธิป  มูลอาษา
 
1. พระมหาพงษ์หิรัณย์  ปุญฺญกาโม
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรธีรภัทร์  ถมปัด
 
1. นายสัมฤทธิ์  เจนสำโรง