รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
"เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ"
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน สังกัด อปท. นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 1. สามเณรจักรพรรดิ์  แก่นดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ตุ้ยสีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรกิตติพัฒน์  สากล
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรภูวดล  ภูมิสันทัด
 
1. พระมหาธวัชชัย  โพโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรก่อเกียรติ  นาคเพชร
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรธีรพัทธ์  ลุนกา
 
1. นายพนมไพร  คำสีดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรเฉลิมชัย  ครวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญโสภา  จันทร์มาลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรถิรพิทย์  พิศอ่อน
 
1. นายวารุจน์  สุทธิบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรปุญพัฒน์  วรพัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสนนนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรทินกฤต  รุปศรี
 
1. นางจีรภา  เรืองประเสริฐ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรไกรวิชญ์  บุตมี
 
1. พระครูสุตวาปีพิทักษ์  อิทธิจักร
 
11 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 1. สามเณรฉัตรมงคล   พลเทพ
2. สามเณรนิกร   มาตวังแสง
3. สามเณรศักรินทร์  สีกวนชา
 
1. นายสิรภพ   โครตเพชร
 
12 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรวรัญญู  กินรี
2. สามเณรวัฒนา  อุปฮาด
3. สามเณรอารักษ์  พลเสน
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  บุผาแดง
 
13 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 1. สามเณรชัยวัฒน์  คำติบ
2. สามเณรมงคล  สีดาพา
 
1. พระบดินทร์  สุจิตโต
 
14 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรกิตติวัฒน์  สิงห์ชมภู
 
1. นางหฤทัย  พุทธจง
 
15 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรธีรภัทร  ควรคำ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  บุผาแดง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. พระปภัทรนันท์  ศรีเจริญชัยสิทธิ์
 
1. พระครูอนุกูลวรกิจ  ชากุทน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรวีระพงศ์  ปัญญาหาร
 
1. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ  กลมเกลียว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 1. สามเณรกันยา  บุษบา
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรวิษณุ  เล็กพุ่มพวง
 
1. นายอรัญ  คำอำ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 1. สามเณรจิรายุทธ  น้อยไทย
 
1. นายสุวิชัย  หงษ์มืด
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. สามเณรวีระพล  หระเสริฐ
 
1. นางสาวนุสรา  คินาพิทย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. สามเณร์ดลศักดิ์  อุ้ยวงศ์
 
1. นายไพฑูรย์  จุมพลหล้า
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. สามเณรเกียรติยศ  สองเมือง
 
1. พระครูปิยสีลานุวัตร  ศรีสว่าง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสะอาด 1. พระทองคำ  สิงหพรม
 
1. พระมหาพงษ์พิพัฒน์  บุญประกอบ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรภูวดลย์  กงชัยภูมิ
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. พระพงษกร  ธมฺมานนฺโธ
 
1. นางสาวนิภาพร  แก้วมหาดไทย
 
27 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรนพธีรา  โคตรปรัชญา
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรณัฐพล  เกษหอม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์เดช
 
29 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.6 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรณัฐวุฒิ  กิติอาษา
2. สามเณรนรินทร  มีบุญ
3. สามเณรมิ่งมงคล  ก้อมณี
 
1. นางภควดี  สุรารักษ์
 
30 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 1. สามเณรปิยวัฒน์  โคตรทา
 
1. นายสมศักดิ์  พะปะเสน
 
31 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 1. สามเณรนราวิชญ์  อินคูณ
 
1. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 1. สามเณรกิตติ  โสชีวิต
2. สามเณรณัฐพล  เชิดทอง
3. สามเณรณัฐวุฒิ  วิณโรจน์
4. สามเณรสรยุทธ  ชัยบุตร
5. สามเณรสรายุทธ  ชัยบุตร
6. พระอัครตฐาเมธานนท์    (อัศวสีนิล)
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงหะมาตย์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 1. สามเณรชานนท์  บุตรพรหม
 
1. นางสาวขวัญตา  สารธิตย์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.4-ม.6 54.5 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 1. สามเณรพงศกร  นะธร
 
1. นางสาวชลลดา  โอดละออ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1. สามเณรจตุรพร  โยธาทร
 
1. นายเทพนคร  บุญญฤทธิวิชัย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 1. สามเณรไทซู  ม็อค
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ดวงดี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 1. สามเณรอธิบดี  นาทองถม
 
1. พระมหาฐิติวัสส์  หมั่นกิจ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 1. สามเณรณัฐวัฒน์  ป้อมเชียงพัง
 
1. นายสุริโย  นิลภูผา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. พระคฑาวุธ  สุวรรณดี
 
1. นายสอน  โนนสง่า
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 1. พระเจตนิพัทธ์  ฐานกระโทก
 
1. นายสันติ  แก้วกาหลง